تکمیل ظرفیت مرحله اول

متقاضی محترم استخدام؛

ضمن عرض پوزش از شما به اطلاع می رساند بانظر به مشارکت بالای متقاضیان در ثبت درخواست استخدام، ظرفیت مرحله اول تکمیل گردیده است. پس از بررسی درخواستهای ثبت شده و در صورت وجود ظرفیتهای خالی، ثبت نام مرحله دوم از طریق آگهی اعلام می گردد.