لیست مشاغل مورد نیاز
کد شغلی واحد بخش شغل جنسیت شرایط سنی تحصیلات دوره آموزشی سابقه کار
1101 هایپرمارکت (طبقه اول) سوپرمارکت مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1102 هایپرمارکت (طبقه اول) میوه و سبزی مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1103 هایپرمارکت (طبقه اول) گوشت، مرغ، ماهی مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1104 هایپرمارکت (طبقه اول) چشم روشنی مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1105 هایپرمارکت (طبقه اول) لاین فروش سرپرست فروش مرد/زن حداقل 24 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1109 هایپرمارکت (طبقه اول) خشکبار و آجیل فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1107 هایپرمارکت (طبقه اول) گوشت، مرغ، ماهی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1108 هایپرمارکت (طبقه اول) میوه و سبزی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1109 هایپرمارکت (طبقه اول) خشکبار و آجیل فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1110 هایپرمارکت (طبقه اول) ترشی و لبنیات فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1111 هایپرمارکت (طبقه اول) غذاهای آماده فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1112 هایپرمارکت (طبقه اول) چشم روشنی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1114 هایپرمارکت (طبقه اول) صندوق مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1115 هایپرمارکت (طبقه اول) صندوق صندوقدار مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1116 هایپرمارکت (طبقه اول) پذیرش متصدی امورمشتریان مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر و زبان خارجه – روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1117 هایپرمارکت (طبقه اول) گوشت قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی گوشت
1118 هایپرمارکت (طبقه اول) مرغ قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی مرغ
1119 هایپرمارکت (طبقه اول) ماهی و میگو قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی ماهی و میگو
8004 حراست کل مجموعه انتظامات مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1121 هایپرمارکت (طبقه اول) پروتئینی کارگر ساده مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1122 هایپرمارکت (طبقه اول) میوه و سبزی کارگر ساده مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1123 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه باریستا ( کافه کار ) مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1124 هایپرمارکت (طبقه اول) انبار کارگر ساده مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1201 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک زنانه مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1202 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1203 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک بچه گانه مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1204 پوشاک (طبقه دوم) آرایشی و بهداشتی مدیر بخش (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1205 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک زنانه استایلیست (ست کننده لباس) زن حداقل 24 سال - -شناخت مد و رنگ – مهارت در انتخاب و ست کردن لباس برای افراد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1206 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه استایلیست (ست کننده لباس) مرد حداقل 24 سال - -شناخت مد و رنگ – مهارت در انتخاب و ست کردن لباس برای افراد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1207 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک بچه گانه استایلیست (ست کننده لباس) مرد/زن حداقل 24 سال - -شناخت مد و رنگ – مهارت در انتخاب و ست کردن لباس برای افراد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1208 پوشاک (طبقه دوم) لاین فروش سرپرست فروش مرد/زن حداقل 24 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت (اولویت) آشنا با کامپیوتر حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1109 هایپرمارکت (طبقه اول) خشکبار و آجیل فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1210 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1211 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک بچه گانه فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1212 پوشاک (طبقه دوم) آرایشی و بهداشتی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1213 پوشاک (طبقه دوم) موبایل و تبلت فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1214 پوشاک (طبقه دوم) ساعت فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1215 پوشاک (طبقه دوم) کیف و کفش فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1216 پوشاک (طبقه دوم) صندوق صندوقدار مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1217 پوشاک (طبقه دوم) پذیرش متصدی امورمشتریان مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر و زبان خارجه – روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1218 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک زنانه خیاط زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - -مهارت در دوخت و تعمیر لباس های زنانه -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1219 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه خیاط مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - -مهارت در دوخت و تعمیر لباس های مردانه -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1220 پوشاک (طبقه دوم) انبار کارگر ساده مرد حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل دیپلم - -
1301 فودکورت (طبقه سوم) کل واحد مدیر سالن (سوپروایزر) مرد/زن حداقل 28 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1302 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه گریل کار مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در پخت و آماده سازی گوشت و مرغ به صورت گریل -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1303 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه پیتزا زن مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در پخت و آماده سازی انواع پیتزا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1304 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه پاستا زن مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در پخت و آماده سازی انواع پاستا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1305 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه سالاد زن مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در آماده سازی و چیدمان انواع سالاد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1306 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه آشپز سوخاری مرد/زن حداقل 24 سال - -مهارت در سرخ کردن انواع غذاها -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1307 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه وسط کار آشپزخانه مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1308 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه آشپز ایرانی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1309 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه کمک آشپز ایرانی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1311 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه کمک آشپز فرنگی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1314 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سفارش گیر ( گارسون ) مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1315 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه سرو کننده (ویتر) مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1317 فودکورت (طبقه سوم) صندوق کانتر کار زن حداقل 22 سال - -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1318 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه ساندویچ زن مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1319 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه کباب زن (تخته کار) مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1320 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی خوشامدگو (هاست) مرد/زن حداقل 24 سال حداقل لیسانس آشنا به زبان انگلیسی - روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1405 شهربازی (طبقه چهارم) کل واحد سرویس کار دستگاه مرد حداقل 24 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1501 پشتیبانی و تدارکات انبار مدیر انبار ها مرد حداقل 35 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی حرفه ای انبارداری یا بازرگانی مسلط بر اصول انبارداری - مسلط بر کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1502 پشتیبانی و تدارکات فنی مدیر مکانیک مرد حداقل 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی تأسیسات ساختمان مسلط بر سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1503 پشتیبانی و تدارکات فنی مدیر برق مرد حداقل 30 سال حداقل لیسانس - دارای مدرک کارشناسی برق قدرت یا الکترونیک مسلط بر سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1504 پشتیبانی و تدارکات فنی مهندس مکانیک مرد حداقل 25 سال حداقل لیسانس دارای مدرک کارشناسی تأسیسات ساختمان آشنا به سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1505 پشتیبانی و تدارکات فنی مهندس برق مرد حداقل 25 سال حداقل لیسانس دارای مدرک کارشناسی برق قدرت یا الکترونیک آشنا به سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1506 پشتیبانی و تدارکات بهداشت و ایمنی مسئول بهداشت مرد/زن حداقل 26 سال -دارای مدرک کارشناسی بهداشت - حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1507 پشتیبانی و تدارکات بهداشت و ایمنی مسئول ایمنی مرد/زن حداقل 26 سال -دارای مدرک کارشناسی HSE یا مهندسی ایمنی آشنا با اصول HSE حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1508 پشتیبانی و تدارکات کل مجموعه کارگر خدمات(نظافتچی) مرد/زن حداقل 20 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1509 پشتیبانی و تدارکات مدیریت آبدارچی مرد/زن حداقل 24 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
8001 حراست کل مجموعه مدیر حراست مرد حداقل 35 سال حداقل لیسانس مسلط بر آیین دادرسی کیفری، قوانین رسیدگی به تخلفات کارکنان، اصول نظارت و کنترل، دوره های ویژه حراست - آشنایی با اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
8002 حراست کل مجموعه مدیر بخش (سوپروایزر) مرد حداقل 28 سال حداقل لیسانس مسلط بر اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی – دارای فیزیک بدنی مناسب – روابط عمومی بالا حداقل 2 سال سابقه مرتبط
8003 حراست مانیتورینگ کارمند حراست ( مانیتورینگ ) مرد/زن حداقل 24 سال - -آشنایی با اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
8004 حراست کل واحد انتظامات مرد حداقل 24 سال -ترجیحاً کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی -آشنایی با اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی – دارای فیزیک بدنی مناسب – روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
8005 حراست کل واحد نگهبان مرد حداقل 24 سال - -آشنایی با اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی - دارای فیزیک بدنی مناسب -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9001 اداری (طبقه پنجم) مدیریت معاونت بازرگانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی - حداقل ده سال سابقه مرتبط
9002 اداری (طبقه پنجم) مدیریت معاونت مالی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مالی مسلط به نرم افزارهای حسابداری - مسلط به تنظیم صورت‌های مالی حداقل ده سال سابقه مرتبط
9003 اداری (طبقه پنجم) مدیریت معاونت اداری و منابع انسانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مدیریت - حداقل ده سال سابقه مرتبط
9004 اداری (طبقه پنجم) مدیریت معاونت پشتیبانی و تدارکات مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مدیریت یا فنی - حداقل ده سال سابقه مرتبط
9005 اداری (طبقه پنجم) هایپرمارکت مدیر بازرگانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9006 اداری (طبقه پنجم) پوشاک مدیر بازرگانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9007 اداری (طبقه پنجم) فودکورت و شهربازی مدیر بازرگانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9008 اداری (طبقه پنجم) حسابداری مدیر مالی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های حسابداری یا مالی مسلط به نرم افزارهای حسابداری - مسلط به تنظیم صورت‌های مالی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9009 شهربازی (طبقه چهارم) کل واحد شهربازی متصدی شهرک مشاغل مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مدیریت - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9010 اداری (طبقه پنجم) کل مجموعه مدیر امور اداری مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مدیریت - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9011 اداری (طبقه پنجم) فن آوری اطلاعات (IT) مدیر فن آوری اطلاعات (IT) مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی فن آوری اطلاعات، مسلط بر مباحث نرم افزار، پایگاه داده، ویندوز سرور، مدیریت و امنیت شبکه و اطلاعات، پشتیبانی وب و ... - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9012 اداری (طبقه پنجم) روابط عمومی کارمند روابط عمومی مرد/زن حداقل 26 سال -دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت - حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9013 اداری (طبقه پنجم) طراحی مسئول طراحی و گرافیک مرد/زن حداقل 30 سال -دارای مدرک کارشناسی گرافیک مسلط به نرم افزارهای طراحی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9014 اداری (طبقه پنجم) حسابداری مسئول خزانه داری مرد/زن حداقل 30 سال -دارای مدرک کارشناسی حسابداری آشنا به نرم افزارهای حسابداری - آشنا به تنظیم صورتهای مالی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9015 اداری (طبقه پنجم) حسابداری حسابدار مرد/زن حداقل 30 سال -دارای مدرک کارشناسی حسابداری مسلط به نرم افزارهای حسابداری - مسلط به تنظیم صورت‌های مالی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9016 اداری (طبقه پنجم) طراحی کارمند طراح و گرافیست مرد/زن حداقل 26 سال - مسلط به نرم افزارهای طراحی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9017 اداری (طبقه پنجم) مدیریت مسئول دفتر مرد/زن حداقل 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی مدیریت مسلط بر کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9018 اداری (طبقه پنجم) مدیریت کارمند اداری مرد/زن حداقل 22 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کاردانی رشته های مرتبط مسلط بر کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1115 اداری (طبقه پنجم) حسابداری کارمند حسابداری مرد/زن حداقل 22 سال -دارای مدرک کارشناسی حسابداری مسلط به نرم افزارهای حسابداری -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9020 اداری (طبقه پنجم) فن آوری اطلاعات (IT) کارمند فن آوری اطلاعات (IT) مرد/زن حداقل 22 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مرتبط آشنا با مباحث نرم افزار، پایگاه داده، ویندوز سرور، مدیریت و امنیت شبکه و اطلاعات، پشتیبانی وب و ... -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9021 اداری (طبقه پنجم) دبیرخانه کارمند دبیرخانه و بایگانی مرد/زن حداقل 22 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مسلط بر کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9022 اداری (طبقه پنجم) طراحی ادمین پیج اینستاگرام مرد/زن حداقل 24 سال حداقل لیسانس - -
1402 شهربازی (طبقه چهارم) سالن بازی متصدی دستگاه بازی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک رشته های آموزشی (الویت) -مربیان مهد کودک – علاقه مندان به هنرهای نمایشی -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1403 شهربازی (طبقه چهارم) شهرک مشاغل متصدی شهرک مشاغل مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک رشته های آموزشی (الویت) -مربیان مهد کودک – علاقه مندان به هنرهای نمایشی -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1404 شهربازی (طبقه چهارم) گیم نت متصدی گیم نت مرد/زن حداقل 24 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1325 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سالن کار مرد/زن حداقل 22 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1323 شهربازی (طبقه چهارم) گیم نت متصدی مرد حداقل 22 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1324 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه باریستا ( کافه کار ) مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
124 هایپرمارکت (طبقه اول) انبار (کل) کارگر ساده مرد حداقل 22 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9023 اداری (طبقه پنجم) طراحی موشن گرافیست مرد/زن حداقل 22 سال - مسلط بر نرم افزارهای مربوطه حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9024 اداری (طبقه پنجم) طراحی ایده پرداز مرد/زن حداقل 22 سال - توانایی و مهارت در ارائه ایده های کارآمد در تبلیغات و گرافیک حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1327 فودکورت (طبقه سوم) صندوق صندوقدار زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری یا روانشناسی -آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1510 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین مکانیک مرد حداقل 24 سال - -آشنا به سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1511 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین برق مرد حداقل 20 سال - -آشنا به سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1221 اداری (طبقه پنجم) بازرگانی مسئول خرید پوشاک مرد/زن حداقل 24 سال حداقل دیپلم - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1125 هایپرمارکت (طبقه اول) صندوق پیک موتوری مرد حداقل 22 سال و حداکثر 42 سال - دارای موتورسیکلت – دارای گواهینامه موتورسیکلت -
1328 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سرپرست مرد/زن حداقل 26 سال حداقل لیسانس - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1512 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین آسانسور و پله برقی مرد حداقل 24 سال - -مهارت در نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی حداقل 3 سال سابقه مرتبط