متقاضي محترم استخدام

اگر در دوره های قبلی استخدام مجموعه گلباران، در این سامانه ثبت نام نکرده اید، برای ثبت مشخصات و همچنین فرم درخواست استخدام از بخش ثبت نام متقاضی جدید وارد شوید. در صورتی که قبلاً در این سامانه ثبت نام کرده اید، برای پیگیری درخواست استخدام و یا ثبت درخواست جدید از بخش پیگیری درخواست استخدام وارد شده و نسبت به دریافت نتیجه ی درخواست قبلی خود و یا ثبت درخواست جدید استخدام اقدام نمائید.