متقاضي محترم استخدام

متقاضي محترم استخدام؛
ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه های پیامک اختصاصی گلباران به شماره های 30003204 و  10004210 صورت می گیرد.