متقاضي محترم استخدام

ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه پیامک اختصاصی گلباران به شماره 30003204 صورت می گیرد. به همین منظور این سرویس را با یکی از روش های ذیل فعال و پس از حصول اطمینان از فعال شدن این سرویس (24 ساعت بعد) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. شایان ذکر است در صورت غیرفعال بودن این سرویس، مجموعه گلباران مسئولیتی در قبال ثبت نام شما نخواهد داشت.

خطوط همراه اول: ارسال عدد 2 از طریق پیامک به شماره 8999

خطوط همراه اول: ارسال عدد 2 از طریق پیامک به شماره 8999